simplecoin logo

Po-Ne 9-21

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SIMPLECOIN WALLET

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Simple Coin s.r.o.

IČO: 01516558, se sídlem Bubenečská 184/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, 

zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207798

(„My“ / „Společnost“)

pro služby elektronické peněženky

poskytované prostřednictvím webových stránek

https://wallet.simplecoin.eu (“Webové stránky”)

I. Definice

 1. Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují naše a Vaše práva a povinnosti v rámci poskytování a využívání Služeb.
 1. Služby“ jsou námi poskytované služby spočívající ve vývoji, správě a provozování Peněženky.
 1. Peněženka“ je klientský účet pro přijímání, odesílání a ukládání Peněžních prostředků a/nebo Digitální měny; Peněžní prostředky a Digitální měna jsou v rámci Peněženky deponovány na oddělených účtech (tj. bankovním účtu a účtu elektronické peněženky) s odlišným právním režimem, které pro nás vedou třetí osoby.
 1. Peněžní prostředky“ jsou peněžní prostředky v měně (i) koruna česká (CZK) evidované na bankovním účtu vedeném pro Společnost představují pohledávku z vkladu se zvláštním režimem ve smyslu ust. § 41f ZoB, která je pojištěna v rozsahu stanoveném ZoB, a (ii) euro (EUR) evidované na bankovním účtu vedeném pro Společnost představující pohledávku z vkladu, která není předmětem pojištění.
 1. Digitální měna“ je elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, která není Peněžním prostředkem, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.
 1. Vklad“ jsou Peněžní prostředky a / nebo Digitální měna vložené do Peněženky za účelem provedení Směny.
 1. Smlouva“ je smlouva uzavřená na dobu neurčitou mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako klientem prostřednictvím Webových stránek, jejímž předmětem je udělení odvolatelné, omezené, nevýhradní a nepostupitelné licence k užívání Peněženky a poskytování Služeb.
 1. Směna“ je nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný prostřednictvím Peněženky.
 1. Základní příjem“ je měsíční příjem ve výši minimální mzdy (tj. 17.300 Kč pro rok 2023).
 1. Vyšší moc“ jsou události a okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu a ovládání a které nám brání v plnění našich závazků podle Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, přírodní katastrofy, epidemie, válka a ozbrojený konflikt, vládní nařízení a regulace, technické poruchy a výpadky, stávky, omezení či výluky v činnosti finančních institucí a burz, insolvence, bankrot, přerušení či ukončení jejich činnosti, trestná činnost třetích osob, opatření či rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.
 1. Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 1. AMLZ“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 1. ZoB“ je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
 1. GDPR“ je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. května 2018.
 1. ZOOÚ“ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

II. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
 1. Podmínky můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména s ohledem na změny legislativy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Digitální měnou, nebo za účelem zajištění fungování Webových stránek a zkvalitnění Služeb. Změny a doplnění Podmínek jsou závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Webových stránkách.
 1. Stát se naším klientem a uzavřít s námi Smlouvu můžete pouze tehdy, jste-li svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba. Jste-li naším klientem – podnikatelem nebo pouze návštěvníkem Webových stránek, vztahují se na Vás Podmínky v přiměřeném rozsahu.

III. Rizika 

 1. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tím, že můžeme obchodovat s Peněžními prostředky a/nebo Digitální měnou vloženými do Peněženky na některé z renomovaných burz. V důsledku této skutečnosti Vám nezaručujeme, že Vaše Peněžní prostředky a/nebo Digitální měna budou vždy okamžitě k dispozici k výběru z Peněženky, nicméně garantujeme Vám právo jejich výběru ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů od zadání požadavku, s výjimkou případů Vyšší moci, kdy se tato lhůta prodlužuje o dobu trvání zásahu Vyšší moci.
 2. Uzavřením Smlouvy uznáváte a přijímáte:
  • veškerá rizika spojená s Peněženkou, Službami a charakterem a způsobem uchovávání Digitální měny;
  • skutečnost, že neneseme odpovědnost za specifické vlastnosti Digitální měny (např. anonymita), jakož i důsledky s tím spojené (např. využívání Digitální měny třetími osobami pro trestnou činnost, zejména praní špinavých peněz), za změny regulace Digitálních měn, ani za škody a ztráty způsobené v důsledku zásahu Vyšší moci, a to v nejširším rozsahu povoleném zákonem;
  • svou odpovědnost za pečlivou ochranu Vaší e-mailové adresy, adresy a privátního klíče Peněženky, jakož i za škody a ztráty způsobené jejich zpřístupněním třetím osobám či neoprávněným užitím ze strany třetích osob (např. v důsledku umožnění vzdáleného přístupu k Vašemu PC, byť z nedbalosti);
  • svou odpovědnost za důkladné zvážení všech výše popsaných rizik.

IV. Verifikace

 1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je Vaše registrace na Webových stránkách a verifikace Vaší osoby, prováděná na základě AMLZ a v jeho mezích, v souladu s naší AML směrnicí, která tvoří součást těchto Podmínek.
 1. Při verifikaci:
  • vyplníte požadované údaje na svém profilu na Webových stránkách;
  • nahrajete na svůj profil kvalitní, čitelnou a barevnou oboustrannou fotokopii dvou průkazů totožnosti obsahujících Vaše jméno a příjmení, fotografii a datum narození a dále fotografii Vaší osoby s Vaším průkazem totožnosti (tzv. ID selfie);
  • prokážete nám existenci bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, a to tak, že zašlete na náš bankovní účet vedený v CZK/EUR platbu ve výši 1,- CZK/EUR prostřednictvím bankovního účtu vedeného na Vaše jméno (tzn., že jméno majitele účtu se musí shodovat s Vaším jménem dle doložených průkazů totožnosti
  • přijmete krátký hovor od nás za účelem ověření Vašeho telefonního čísla, případně nám poskytnete na naši žádost další součinnost za účelem ověření Vaší způsobilosti k uzavření Smlouvy (např. doložením souhlasu zákonného zástupce nezletilého klienta apod.).
 2. V případě jakýchkoli nedostatků verifikace Vás vyzveme k jejich odstranění, teprve po rozptýlení veškerých pochybností a bezvadném dokončení verifikace s Vámi můžeme Smlouvu uzavřít.
 3. Po schválení verifikace Vám přidělíme limit pro uzavírání Směn, který bude v závislosti na výši Vašich prokázaných příjmů činit:
  • 500 Euro / měsíc (minimální limit), neprokážete-li ani Základní příjem;
  • 10.000 Euro / měsíc (základní limit), prokážete-li pouze Základní příjem;
  • více než 10.000 Euro / 30 dní, nejvýše však 25.000 Euro / rok (individuální limit) v závislosti na výši prokázaných příjmů přesahujících Základní příjem, případně dalších námi určených kritériích.
 4.  Výši svých příjmů doložíte tak, že na svůj profil na Webových stránkách nahrajete doklady prokazující tyto příjmy, resp. původ prostředků vkládaných do Peněženky (např. daňové přiznání, doklad o mzdě, smlouvu o úvěru apod.), to vše v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii.
 5. Odpovídáte za pravdivost, správnost a úplnost všech údajů, které nám v rámci registrace, verifikace a doložení příjmů poskytnete.

V. Uzavření Smlouvy

Smlouva se uzavírá distančním způsobem (po předchozím schválení verifikace a příjmů otevřením příslušného limitu pro Směny z naší strany a po zaslání Vkladu do Peněženky z Vaší strany), a to k okamžiku doručení potvrzení o přijetí Vkladu na Vaši e-mailovou adresu.

 1. Nyní můžete začít využívat Peněženku pro Směny. Provádění Směn se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup a prodej digitálních měn, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 1. Vaše objednávka Směny prostřednictvím Peněženky je akceptována a vyřízena automaticky v okamžiku jejího zadání, a nelze ji proto vzít zpět ani zrušit (tím není dotčeno Vaše právo realizovat zpětnou Směnu).
 1. Vyhrazujeme si právo podle svého uvážení neuzavřít Smlouvu nebo nezrealizovat jakoukoli Směnu, a to i bez uvedení důvodu.

VI. Omezení Služeb

 1. Vyhrazujeme si právo z důležitých důvodů  pozdržet, omezit nebo přerušit poskytování Služeb, anebo Váš přístup k nim. Dále si vyhrazujeme právo deaktivovat nebo zrušit Vaši Peněženku, pokud:
  • jsme k tomu povinni podle platných právních předpisů, soudního rozhodnutí nebo jiného právně závazného aktu, opatření či pokynu;
  • Vaše Peněženka je předmětem vyšetřování nebo správních, soudních a obdobných řízení;
  • máme důvodné podezření, že jste jednali nebo můžete jednat v rozporu s touto Smlouvou; 
  • učinili jste jakékoli kroky, které považujeme za obcházení našich kontrol a postupů; anebo
  • to považujeme za nezbytné, abychom ochránili nás, naše klienty (včetně Vás), naše zaměstnance a spolupracovníky před nebezpečím nebo vznikem škod. 
 1. V případě výkonu práv podle tohoto článku neneseme odpovědnost za žádné škody a ztráty, které Vám v důsledku toho vzniknou. 

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Při užívání Webových stránek jste povinni dodržovat tyto Podmínky i obecně závazné právní předpisy a respektovat práva třetích osob. 
 1. V této souvislosti se zavazujete:
  • nepoužívat Peněženku pro nezákonné účely (např. praní peněz);
  • neužívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit nás, naše klienty nebo třetí osoby;
  • nepozměňovat obsah Webových stránek, nezasahovat do nich, neohrožovat a/nebo nenarušovat jejich provoz;
  • nepoužívat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Webových stránek;
  • nezískávat neoprávněně osobní údaje jiných klientů nebo údaje, které jsou předmětem našeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství; 
  • zabezpečit svůj e-mail a Peněženku před jakýmkoli přístupem třetí osoby;
  • řídit se našimi bezpečnostními doporučeními (např. aktivovat dvoufaktorové ověření, provádět pravidelnou aktualizaci softwaru, používat hardwarové peněženky a uchovávat v Peněžence Vklady pouze v rozsahu nezbytném pro nejbližší Směny).
 1. Jako náš klient jste oprávněni:
  • spravovat svůj klientský účet, zejména si určit (případně měnit) přístupové heslo ke svému účtu a další nastavitelné parametry;
  • obracet se na naši klientskou podporu v českém, anglickém a ruském jazyce (podle dostupnosti našich pracovníků), kdykoli prostřednictvím e-mailu a v pracovní době (každý den od 9 do 21 h) i telefonicky;
  • obracet se na nás prostřednictvím e-mailu s případnými stížnostmi;
  • reklamovat Služby za podmínek a způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. Peněženku a Služby Vám poskytujeme tak, jak jsou. Výslovně souhlasíte s tím, že užívání Peněženky a Služeb je na Vaše vlastní riziko. Nezaručujeme, že fungování Peněženky a poskytování Služeb bude stále dostupné a bezchybné; neposkytujeme žádnou záruku ohledně výsledků,které lze získat využíváním Služeb, ani ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu jakýchkoli informací obsažených na Webových stránkách nebo v Peněžence.
 1. Vezměte prosím na vědomí, že v nejširších možném rozsahu povoleném zákonem neodpovídáme za jakoukoli újmu či škodu vzniklou:
  • v důsledku Vašeho konání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou;
  • v důsledku nepravdivosti, nesprávnosti a neúplnosti údajů poskytnutých z Vaší strany v souvislosti se Smlouvou, anebo ztrátou, odcizením či zneužitím hesla k Vaší e-mailové adrese či k Peněžence; 
  • v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů;
  • v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, orgánu činného v trestním řízení anebo jiného orgánu veřejné moci a správy;
  • v důsledku výpadku sítě internet či P2P sítí Digitální měny;
  • nedostupností, nefunkčností, zneužitím Webových stránek a/nebo Peněženky či záměrným přerušením jejich provozu (např. za účelem provedení údržby);
  • počítačovými viry;
  • kybernetickými útoky;
  • omezením či ukončením Služeb či nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Digitální měny; nebo
  • v důsledku jiného zásahu Vyšší moci.

IX. Ukončení Smlouvy

Máte právo kdykoli jednostranně ukončit Smlouvu bez uvedení důvodu a s okamžitou účinností, a to smazáním Vaší Peněženky.

 1. V takovém případě Vám budou Vaše Vklady vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne zrušení Peněženky.
 1. Naše právo zrušit Vaši Peněženku v případech uvedených v čl. VI. odst. 2 tím není dotčeno.
 2. Smluvní strany mají dále právo Smlouvu vypovědět. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně na její e-mailovou adresu.
 1. Výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ZOOÚ, a to výhradně pro účely plnění Smlouvy, ochrany našich zájmů, zasílání obchodních sdělení a plnění právních povinností a chráníme je v nejširším možném rozsahu.
 2. Od uzavření Smlouvy Vám můžeme z důvodu oprávněného zájmu zasílat obchodní sdělení a informace souvisejících s naší Společností, Službami a Digitální měnou. Při doručení obchodního sdělení máte právo vyjádřit svou vůli další obchodní sdělení nedostávat.
 3. Bližší podmínky zpracování osobních údajů najdete v Zásadách zpracování osobních údajů, které tvoří součást těchto Podmínek.

XI. Cookies

Za účelem zlepšení poskytování našich Služeb a jejich propagace využíváme cookies. Používáním Webových stránek nám udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies na svém počítačovém zařízení. Bližší podmínky používání cookies najdete zde.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky Služeb.
 1. V rámci naší činnosti spolupracujeme s orgány veřejné moci a správy (např. s Českou národní bankou, Finančním analytickým úřadem, orgány činnými v trestném řízení apod.) a poskytujeme jim veškerou nezbytnou součinnost, kterou můžeme ve stejném rozsahu vyžadovat i od Vás.
 1. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu našich klientů, kteří jsou spotřebiteli, je Česká obchodní inspekce.
 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s užíváním Webových stránek a uzavřením Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 1. Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste se s nimi důkladně seznámili, plně jim porozuměli, bez výhrad je přijímáte a budete je dodržovat.
simplecoin logo

Obchodujte s kryptoměnami jednoduše

Koupit kryptoměny