simplecoin logo

Po-Ne 9-21

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Simple Coin s.r.o.

IČ: 01516558, se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207798

pro prodej a nákup digitálních měn prostřednictvím webových stránek https://exchange.simplecoin.eu

I. Definice

1. „Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují naše a Vaše práva a povinnosti v rámci obchodování s digitálními měnami.

2. „Digitální měna“ je elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, která není peněžním prostředkem, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.

3. „Smlouva“ je smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle našeho aktuálního kurzu, kterou jsme spolu uzavřeli prostřednictvím Webových stránek.

4. „Směna“ je nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy.

5. „Plnění“ je plnění spočívající v ceně Digitální měny, kterou od nás kupujete, nebo v Digitální měně, kterou nám prodáváte, poskytované na základě Smlouvy a v souladu s ní.

6. „Protiplnění“ je plnění spočívající v Digitální měně, kterou Vám prodáváme, nebo v ceně Digitální měny, kterou od Vás kupujeme, poskytované na základě Smlouvy a v souladu s ní.

7. „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. „AMLZ“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

9. „GDPR“ je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. května 2018.

10. „ZOOÚ“ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

II. Úvodní ustanovení

1. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

2. Podmínky můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména s ohledem na změny legislativy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Digitální měnou, nebo za účelem zajištění fungování Webových stránek a zkvalitnění našich služeb. Změny a doplnění Podmínek jsou závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Webových stránkách.

3. Stát se naším klientem a uzavřít s námi Smlouvu můžete pouze tehdy, jste-li svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba. Jste-li naším klientem – podnikatelem nebo pouze návštěvníkem Webových stránek, vztahují se na Vás Podmínky v přiměřeném rozsahu.

III. Rizika obchodování

1. Uzavřením Smlouvy uznáváte a přijímáte:

a. veškerá rizika spojená se Směnami, charakterem a způsobem uchovávání Digitální měny, zejména nebezpečí fluktuace ceny a hodnoty Digitální měny a s tím související možnost výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu,

b. svou odpovědnost za důkladné zvážení výše popsaných rizik i svých majetkových, finančních a investičních možností,

c. skutečnost, že neneseme žádnou odpovědnost za výkyvy v ceně a hodnotě Digitální měny, za snížení či ztrátu důvěryhodnosti, anonymity či jiné specifické vlastnosti Digitální měny, ani za změny právní úpravy v oblasti Digitálních měn.

IV. Verifikace

1. Objednávku nákupu či prodeje Digitální měny můžete provést bez verifikace nebo s verifikací.

2. Dosáhne-li souhrn hodnoty Vašich objednávek v období 10 po sobě jdoucích dnů částky 200 EUR, Vaše objednávka bude vyřízena po provedení verifikace.

3. Nedosáhne-li souhrn hodnoty Vašich objednávek v období 30 po sobě jdoucích dnů částky 10.000 EUR, pro vyřízení Vaší objednávky postačí provedení verifikace stupně 1.

4. Při verifikaci stupně 1:

a. vyplníte požadované údaje na svém profilu na Webových stránkách,

b. nahrajete na svůj profil kvalitní, čitelnou a barevnou oboustrannou fotokopii dvou průkazů totožnosti obsahujících Vaše jméno a příjmení, fotografii a datum narození a dále fotografii Vaší osoby s Vaším průkazem totožnosti (tzv. ID selfie),

c. prokážete nám existenci bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, a to zejména jedním z níže uvedených způsobů:

● provedete první nákup Digitální měny prostřednictvím bankovního účtu vedeného na Vaše jméno,

● zašlete na náš bankovní účet vedený v CZK/EUR platbu ve výši 1CZK/EUR prostřednictvím bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, anebo

● nahrajete na svůj profil kvalitní, čitelnou a barevnou fotokopii výpisu z bankovního účtu (nejlépe ve formátu .pdf), obsahující číslo účtu a jméno majitele účtu, kdy ve všech těchto případech se musí jméno majitele účtu shodovat s Vaším jménem dle doložených průkazů totožnosti.

d. přijmete krátký hovor od nás za účelem ověření Vašeho telefonního čísla, případně

e.  poskytnete nám na naši žádost další součinnost za účelem ověření Vaší způsobilosti k uzavření Smlouvy (např. doložením souhlasu zákonného zástupce nezletilého klienta apod.).

5. Je-li zřejmé, že hodnota souhrnu Vašich objednávek v období 30 po sobě jdoucích dnů dosáhne alespoň částky 10.000 EUR, jde-li o podezřelý obchod nebo pokud to z jiného důvodu uznáme za vhodné, k provedení objednávky bude nutná verifikace stupně 2.

6. Při verifikaci stupně 2:

 1. splníte požadavky pro verifikaci stupně 1, a

b) na svůj profil na Webových stránkách nahrajete:. doklad prokazující původ Plnění, tj. peněžitých prostředků, za které od nás kupujete Digitální měnu, nebo Digitální měny, kterou nám prodáváte, není-li původem nepochybně od nás (např. daňové přiznání, doklad o příjmu, smlouvu o úvěru apod.), a informaci o důvodu nákupu Digitální měny; to vše v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii.

7. V případě jakýchkoli nedostatků verifikace Vás vyzveme k jejich odstranění, teprve po bezvadném dokončení verifikace můžeme začít obchodovat, případně Vám poskytnuté Plnění za splnění požadavků podle těchto Podmínek vrátit.

8. Odpovídáte za pravdivost, správnost a úplnost všech údajů, které nám v rámci verifikace poskytnete.

V. Objednávka

1. Naše nabídky prodeje a/nebo nákupu Digitální měny uveřejněné na Webových stránkách představují výhradně výzvu k podávání nabídek a mají pouze informativní charakter. Vaše objednávky představují výhradně návrh na uzavření Smlouvy a dokud nejsou potvrzeny v souladu s těmito Podmínkami, nejsou pro nás závazné.

2. Smlouvu spolu uzavřeme na dálku prostřednictvím e-mailu, a to následujícím postupem:

a. verifikujete se (je-li to vyžadováno podle čl. IV);

b. vyplníte a odešlete objednávkový formulář;

c. obdržíte od nás potvrzení objednávky spolu s pokyny pro poskytnutí Plnění, včetně lhůty pro poskytnutí Plnění (dále jen „Pokyny“);

d. poskytnete nám Plnění v souladu s Pokyny, Váš závazek je splněn připsáním Plnění na náš účet;

e. obdržíte od nás akceptaci objednávky, a to po připsání Plnění v našem interním systému, který je napojen na náš bankovní účet / účet elektronické peněženky a automaticky aktualizován v souladu s ním (bližší podmínky akceptace objednávky v závislosti na druhu Digitální měny najdete zde); doručením akceptace objednávky na Vaši e-mailovou adresu je Smlouva uzavřena;

f. obdržíte od nás Protiplnění, které Vám odešleme nejpozději do tří (3) dnů od akceptace objednávky, čímž nabudete vlastnické právo k němu, náš závazek je splněn odepsáním Protiplnění z našeho účtu.

Vyhrazujeme si právo podle svého uvážení Smlouvu neuzavřít, a to z jakéhokoli důvodu.

3. Pokud Vám nepřijde akceptace objednávky nejpozději do tří (3) dnů ode dne připsání Plnění na náš účet, můžete požadovat zrušení objednávky a vrácení Plnění, anebo zaslání nových Pokynů zohledňujících aktuální směnný kurz Digitální měny.

4. Do okamžiku, než bude Plnění připsáno na náš účet, můžete prostřednictvím objednávkového formuláře svou objednávku zrušit, a to zdarma do pěti dnů ode dne zadání objednávky, později za manipulační poplatek stanovený Ceníkem, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Rovněž my můžeme Vaši objednávku zrušit prostřednictvím zprávy zaslané na Váš e-mail, a to až do okamžiku připsání Protiplnění na Váš účet.

5. Po marném uplynutí lhůty k Plnění stanovené v Pokynech je objednávka pozastavena a její podmínky zneplatněny.

6. Pozastavenou objednávku můžete zrušit, a to za manipulační poplatek stanovený Ceníkem. Do jejího zrušení můžeme pozastavenou objednávku vyřídit.

7. Pokud pozastavenou objednávku nevyřídíme, zašleme Vám e-mail s novými Pokyny.

Neposkytnete-li Plnění v souladu s novými Pokyny, pozastavená objednávka bude marným uplynutím lhůty k plnění zrušena a Vám vznikne povinnost uhradit manipulační poplatek stanovený Ceníkem.

8. V případě, že omylem poskytnete duplicitní nebo vyšší plnění oproti Pokynům, budeme Vás o této skutečnosti informovat e-mailem, v němž Vám současně zašleme nabídkou adekvátního Protiplnění dle aktuálního kurzu nebo storno.

VI. Cenové podmínky, slevy a výhody

1. Cena Digitální měny je platná po dobu jejího zveřejnění na Webových stránkách.

2. Cenu Digitální měny jsme oprávněni kdykoli měnit a průběžně ji aktualizujeme s ohledem na vývoj tržních podmínek a dalších cenových vlivů.

3. Výše ceny Digitální měny je uvedena včetně všech souvisejících sazeb a poplatků, nestanoví-li Podmínky jinak. Nad rámec ceny Digitální měny Vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, jejichž výše je stanovena v závislosti na našich skutečných nákladech (např. bankovních poplatcích, manipulačních poplatcích při zrušení objednávky apod.).

4. Za podmínek stanovených Pravidly poskytování slev, která jsou nedílnou součástí těchto Podmínek, anebo na základě našeho uvážení Vám můžeme poskytnout individuální smluvní podmínky, slevy, případně další výhody, a to zejména v závislosti na objemu Vámi realizovaných Směn. Dále Vám nabízíme spolupráci na základě našeho Affiliate programu (v případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace).

VII. Platební podmínky

1. Cenu Digitální měny se zavazujete uhradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu, který je veden na Vaše jméno nebo k němuž máte dispoziční právo. Digitální měnu se zavazujete nabízet a prodávat pouze tehdy, jste-li jejím vlastníkem a máte-li ji vedenu na svém účtu elektronické peněženky. Nesplnění těchto závazků považujeme za závažné porušení Smlouvy a neodpovídáme za žádné škody či újmy tím způsobené.

2. Při zadání příkazu k poskytnutí Plnění postupujete v souladu s Pokyny. Při bankovním převodu uvedete ve zprávě pro příjemce účel platby ve znění určeném v Pokynech.

V případě nesplnění těchto závazků je vyloučeno naše prodlení s poskytnutím Protiplnění.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. V případě, že jste spotřebitelem a Smlouva byla uzavřena distančním způsobem, nemůžete od ní odstoupit bez důvodu ve lhůtě 14 dnů jako při běžných on-line nákupech, neboť cena Digitální měny závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli, které mohou nastat i během lhůty pro odstoupení od Smlouvy (blíže viz § 1837 písm. b) Občanského zákoníku). Právo na odstoupení od Smlouvy z důvodu jejího porušení v případech stanovených zákonem tím není dotčeno.

2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu kdykoli až do poskytnutí Protiplnění, a to zejména:

a. z důvodu nemožnosti poskytnout Protiplnění kvůli nedostatečné likviditě, přerušení dodávek elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu, přerušení provozu burzy Digitální měny anebo v případě zásahů vyšší moci;

b. z důvodu podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu AMLZ (blíže viz AMLZ směrnice);

c. z důvodů nenadálých změn okolností spočívajících v kurzových výkyvech ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku;

d. z důvodů neuváženého, zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání klienta (např. opakované zadávání a neuhrazení objednávek, administrativní zatěžování opakovanými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.); anebo

e. z důvodu nesplnění náležitostí platby provedené klientem (např. absence zprávy o účelu platby).

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné jeho doručením na Váš e-mail. Smlouva se tím od počátku ruší. V takovém případě jste povinni vrátit nám přijaté Protiplnění nejpozději do tří (3) dnů od účinnosti odstoupení. Vámi poskytnuté Plnění Vám vrátíme nejpozději do tří (3) dnů od účinnosti odstoupení anebo ode dne, kdy nám vrátíte poskytnuté Protiplnění, podle toho, který okamžik nastane později. Lze-li Vám přičíst důvod odstoupení, vzniká Vám povinnost uhradit poplatek stanovený Ceníkem.

IX. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1. Při užívání Webových stránek jste povinni dodržovat tyto Podmínky i obecně závazné právní předpisy a respektovat práva třetích osob. V této souvislosti je zakázáno:

a. užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit nás, naše klienty nebo třetí osoby;

b. pozměňovat obsah Webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;

c. používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Webových stránek;

d. získávat neoprávněně osobní údaje jiných klientů nebo údaje, které jsou předmětem našeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství; a

e. používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli třetím osobám.

2. Jako náš klient jste oprávněni:

a. spravovat svůj klientský účet, zejména si určit (případně měnit) přístupové heslo ke svému účtu, frekvenci zasílání informačních emailů o stavu zpracování objednávky a vyřizování Směny a další nastavitelné parametry;

b. obracet se na naši klientskou podporu v českém, anglickém a ruském jazyce (podle dostupnosti našich pracovníků), kdykoli prostřednictvím e-mailové komunikace a v pracovní době (každý den od 9 do 21 h) i prostřednictvím telefonické komunikace;

c. obracet se na nás prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] s případnými stížnostmi ohledně zpracování objednávek a vyřizování Směn; a

d. reklamovat Směnu v případech a způsoby stanovenými Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

X. Omezení odpovědnost

1. Vezměte prosím na vědomí, že neodpovídáme:

a. za jakoukoli újmu či škodu vzniklou v důsledku Vašeho konání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou;

b. za jakoukoli újmu či škodu vzniklou v důsledku nepravdivosti, nesprávnosti a neúplnosti údajů poskytnutých z Vaší strany v souvislosti se Smlouvou, zejména pak škodu vzniklou sdělením chybného bankovního účtu / účtu elektronické peněženky anebo ztrátou, odcizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, bankovnímu účtu či elektronické peněžence; a

c. za prodlení způsobené v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiných okolností nezávislých na naší vůli (např. výluky na straně banky, výpadky systému apod.); v případě, že toto prodlení trvá déle než pět (5) pracovních dnů, můžete požadovat zrušení objednávky a vrácení poskytnutého plnění.

2. Stejně tak neodpovídáme za jakoukoli újmu či škodu vzniklou:

a. v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů;

b. v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu anebo jiných orgánů veřejné moci a správy;

c. v důsledku výpadku sítě internet či P2P sítí Digitální měny;

d. nedostupností, nefunkčností, zneužitím Webových stránek či záměrným přerušením jejich provozu (např. za účelem provedení údržby);

e. počítačovými viry;

f. kybernetickými útoky; a

g. jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo naši vůli;

h. ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Digitální měny, případně dalších služeb.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ZOOÚ, a to výhradně pro účely realizace Směny a zasílání obchodních sdělení, a chráníme je v nejširším možném rozsahu.

2. Bližší podmínky zpracování osobních údajů najdete v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

XII. Cookies a obchodní sdělení

1. Za účelem zlepšení poskytování našich služeb a jejich propagace využíváme cookies.

Používáním Webových stránek nám udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies na svém počítačovém zařízení.

2. Podáním objednávky nám udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících s Digitální měnou a naší činností. Při doručení obchodního sdělení máte právo vyjádřit svou vůli další obchodní sdělení nedostávat.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb.

2. V případě porušení Smlouvy z Vaší strany jsme oprávněni omezit Vám rozsah poskytovaných služeb, nebo jejich poskytování zcela zamezit.

3. V rámci naší činnosti spolupracujeme s orgány veřejné moci a správy (např. s Českou národní bankou, Finančním analytickým úřadem, policejními orgány apod.) a poskytujeme jim veškerou nezbytnou součinnost, kterou můžeme ve stejném rozsahu vyžadovat i od Vás.

4. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu našich klientů, kteří jsou spotřebiteli, je Česká obchodní inspekce.

5. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s užíváním Webových stránek a uzavřením Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

6. Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste se s nimi důkladně seznámili, plně jim porozuměli, bez výhrad je přijímáte a budete je dodržovat.

AML SMĚRNICE

společnosti Simple Coin s.r.o.

IČO: 01516558, se sídlem Mařákova 269/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207798

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

I. Definice

 1. Směrnice“ je tato směrnice proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která je nedílnou součástí Podmínek.
 1. Podmínky“ jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují naše a Vaše práva a povinnosti v rámci obchodování s Digitální měnou.
 1. Smlouva“ je smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle našeho aktuálního kurzu, kterou jsme spolu uzavřeli prostřednictvím našich webových stránek https://client.simplecoin.eu/.
 1. Směna“ je nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy.
 1. AMLZ“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 1. Úřad“ je Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

II. Identifikace

 1. Dle AMLZ jsme povinnou osobou, které AMLZ ukládá provádět opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V tomto rámci provádíme identifikaci, případně kontrolu našich klientů v souladu s podmínkami AMLZ.
 1. Identifikaci provedeme zejména:

a. je-li zřejmé, že hodnota Směny překročí částku 200 EUR za období 10 po sobě jdoucích dní; 

b. jde-li o podezřelý obchod; nebo 

c. jde-li o vznik obchodního vztahu. 

 1. Překročení limitu 200 EUR: Pro účely posouzení, zda bylo dosaženo limitu 200 EUR, sčítáme hodnoty Směn realizovaných v období deseti po sobě jdoucích dní příslušným klientem nebo prostřednictvím příslušné e-mailové adresy. 
 1. Podezřelý obchod: Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se klient odmítne podrobit kontrole.
 1. Identifikaci provedeme tímto způsobem:

a. jste-li fyzickou osobou, zaznamenáme a ověříme z Vašeho průkazu totožnosti:

i. identifikační údaje,

ii. druh a číslo průkazu totožnosti, 

iii. stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a 

iv. dobu jeho platnosti; 

a současně ověříme na základě Vaší ID selfie shodu Vaší podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;

b. jste-li právnickou osobou, zaznamenáme a ověříme Vaše identifikační údaje z dokladu o existenci právnické osoby a dále provedeme identifikaci fyzické osoby, která Vás v daném případě zastupuje; je-li Vaším statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba, zaznamenáme i její identifikační údaje.

 1. V rámci identifikace zjišťujeme a zaznamenáváme také to, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 1. Při dalších Směnách již pouze ověřujeme totožnost fyzických osob (jednajících svým jménem nebo zastupujících právnickou osobu).
 1. V době trvání Smlouvy nebo při dalších Směnách kontrolujeme platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů.
 1. Na místo provedení identifikace Vás můžeme požádat o zajištění identifikace notářem nebo kontaktním místem veřejné správy, anebo převzít identifikaci provedenou úvěrovou nebo finanční institucí v souvislosti se vznikem obchodního vztahu.

III. Kontrola

 1. Kontrolu provedeme zejména:

a. před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že Směna dosáhne hodnoty 10.000 EUR nebo vyšší za období 30 po sobě jdoucích dní; 

b. jde-li o podezřelý obchod; 

c. při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu; a

d. v době trvání obchodního vztahu.

 1. Kontrola zahrnuje:

a. získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu; 

b. zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele; 

c. růběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu; 

d. přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

IV. Společná ustanovení

 1. Na základě hodnocení rizik můžeme limity pro provedení identifikace a kontroly kdykoli měnit, případně zavést nové limity pro jednotlivé druhy Směn.
 1. V případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, provádíme v rozsahu AMLZ zesílenou identifikaci a kontrolu klienta.

V. Povinnosti klienta a následky jejich porušení

 1. Vaší povinností je poskytnout nám informace, které jsou k provedení identifikace a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů, a veškerou součinnost nezbytnou ke splnění povinností vyplývajících z AMLZ. Podrobnosti ohledně poskytování informací a dokladů jsou upraveny v čl. IV. Podmínek.
 1. Nepodrobení se identifikaci či kontrole nebo neposkytnutí potřebné součinnost z Vaší strany bude mít za následek odmítnutí provedení Směny anebo ukončení Smlouvy.
 1. Podezřelé obchody jsme povinni oznámit bez zbytečného odkladu Úřadu, který pak rozhodne o dalších opatřeních.
 1. V případě podezřelého obchodu může být tak vyřízení Vaší objednávky odloženo, nebo může dojít k zajištění Vašeho majetku, a to v souladu s rozhodnutím Úřadu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Směrnice je nedílnou součástí Podmínek a můžeme ji kdykoli jednostranně měnit či doplňovat.
 1. Potvrzením souhlasu s Podmínkami potvrzujete, že jste se důkladně seznámili i touto Směrnicí, plně jí porozuměli, bez výhrad ji přijímáte a budete ji dodržovat.
simplecoin logo

Obchodujte s kryptoměnami jednoduše

Koupit kryptoměny