simplecoin logo

Po-Ne 9-21

společnosti Simple Coin s.r.o.

IČO: 01516558, se sídlem Bubenečská 184/1, Dejvice, 160 00 Praha 6,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207798

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

I. Definice

 1. Směrnice“ je tato směrnice proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která je nedílnou součástí Podmínek.
 1. Podmínky“ jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují naše a Vaše práva a povinnosti v rámci obchodování s Digitální měnou.
 1. Smlouva“ je smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle našeho aktuálního kurzu, kterou jsme spolu uzavřeli prostřednictvím našich webových stránek https://client.simplecoin.eu/.
 1. Směna“ je nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy.
 1. AMLZ“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 1. Úřad“ je Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

II. Identifikace 

 1. Dle AMLZ jsme povinnou osobou, které AMLZ ukládá provádět opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V tomto rámci provádíme identifikaci, případně kontrolu našich klientů v souladu s podmínkami AMLZ.
 1. Identifikaci provedeme zejména:
  1. je-li zřejmé, že hodnota Směny překročí částku 200 EUR za období 10 po sobě jdoucích dní; 
  2. jde-li o podezřelý obchod; nebo 
  3. jde-li o vznik obchodního vztahu. 
 1. Překročení limitu 200 EUR: Pro účely posouzení, zda bylo dosaženo limitu 200 EUR, sčítáme hodnoty Směn realizovaných v období deseti po sobě jdoucích dní příslušným klientem nebo prostřednictvím příslušné e-mailové adresy. 
 1. Podezřelý obchod: Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se klient odmítne podrobit kontrole.
 1. Identifikaci provedeme tímto způsobem:
  1. jste-li fyzickou osobou, zaznamenáme a ověříme z Vašeho průkazu totožnosti:
   1. identifikační údaje,
   2. druh a číslo průkazu totožnosti, 
   3. stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a 
   4. dobu jeho platnosti; 

a současně ověříme na základě Vaší ID selfie shodu Vaší podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;

 1. jste-li právnickou osobou, zaznamenáme a ověříme Vaše identifikační údaje z dokladu o existenci právnické osoby a dále provedeme identifikaci fyzické osoby, která Vás v daném případě zastupuje; je-li Vaším statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba, zaznamenáme i její identifikační údaje.
 1. V rámci identifikace zjišťujeme a zaznamenáváme také to, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 1. Při dalších Směnách již pouze ověřujeme totožnost fyzických osob (jednajících svým jménem nebo zastupujících právnickou osobu).
 1. V době trvání Smlouvy nebo při dalších Směnách kontrolujeme platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů.
 1. Na místo provedení identifikace Vás můžeme požádat o zajištění identifikace notářem nebo kontaktním místem veřejné správy, anebo převzít identifikaci provedenou úvěrovou nebo finanční institucí v souvislosti se vznikem obchodního vztahu.

III. Kontrola 

 1. Kontrolu provedeme zejména:
  1. před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že Směna dosáhne hodnoty 10.000 EUR nebo vyšší za období 30 po sobě jdoucích dní; 
  2. jde-li o podezřelý obchod; 
  3. při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu; a
  4. v době trvání obchodního vztahu.
 1. Kontrola zahrnuje:
  1. získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu; 
  2. zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele; 
  3. průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu; 
  4. přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

IV. Společná ustanovení 

 1. Na základě hodnocení rizik můžeme limity pro provedení identifikace a kontroly kdykoli měnit, případně zavést nové limity pro jednotlivé druhy Směn.
 2. V případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, provádíme v rozsahu AMLZ zesílenou identifikaci a kontrolu klienta.

V. Povinnosti klienta a následky jejich porušení

 1. Vaší povinností je poskytnout nám informace, které jsou k provedení identifikace a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů, a veškerou součinnost nezbytnou ke splnění povinností vyplývajících z AMLZ. Podrobnosti ohledně poskytování informací a dokladů jsou upraveny v čl. IV. Podmínek.
 1. Nepodrobení se identifikaci či kontrole nebo neposkytnutí potřebné součinnost z Vaší strany bude mít za následek odmítnutí provedení Směny anebo ukončení Smlouvy.
 1. Podezřelé obchody jsme povinni oznámit bez zbytečného odkladu Úřadu, který pak rozhodne o dalších opatřeních.
 1. V případě podezřelého obchodu může být tak vyřízení Vaší objednávky odloženo, nebo může dojít k zajištění Vašeho majetku, a to v souladu s rozhodnutím Úřadu.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Směrnice je nedílnou součástí Podmínek a můžeme ji kdykoli jednostranně měnit či doplňovat.
 1. Potvrzením souhlasu s Podmínkami potvrzujete, že jste se důkladně

Nenašli jste odpověď?

Na zákaznickou linku se nám dovoláte od pondělí do neděle mezi 9:00 a 21:00. Nebo nám pošlete e-mail. Naši kolegové vám vždy ochotně poradí a bezpečně vás nákupem provedou.

E-mail
Telefon
simplecoin logo

Obchodujte s kryptoměnami jednoduše

Koupit kryptoměny